Click to listen highlighted text!

Samen bouwen aan inclusie in Fryslân

In de huidige situatie is het voor diverse groepen in onze samenleving moeilijk om ongehinderd mee te doen aan het hele leven, waaronder leren, werken, wonen en vrije tijd. Dit zowel op fysiek vlak (hindernissen bij vervoer, obstakels op straat, “drempels” in huizen en gebouwen, ….) alsook sociaal-economisch (toegang tot actief EN passief stemrecht, het hebben van passend werk, samen kunnen sporten en ook kunnen genieten op festivals en in theaters). Door de niet-verwelkomende manier waarop de samenleving functioneert worden talenten onvoldoende benut en blijven wensen onvervulbaar.

Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte is de leidraad voor het werken aan toenemende inclusie. Door het verdrag mee te ondertekenen heeft “de overheid” de opdracht aanvaard om op alle niveausverantwoordelijkheid te nemen voor het toepassen van deze leidraad. Hetzij door zelf actie te ondernemen, hetzij door inwoners, bedrijven en organisaties te stimuleren dit te doen en hen bewust te maken van het belang daarvan. Een algemene verplichting en rode draad in dit verdrag is dat alles wat er wordt aangepakt op beleids- en uitvoeringsterrein gebeurt in nauwe samenwerking met de mensen om wie het gaat en de organisaties/personen die hen vertegenwoordigen.

Jaarlijks peilt Movisie de voortgang van het werken aan de naleving van dit verdrag bij gemeenten. Daaruit weten we dat gemeenten uitdagingen ervaren waar het gaat om de samenwerking met ervaringdeskundigen. In een recent rapport van Movisie geven ervaringsdeskundigen een tevredenheids-waarderingsscore van 5,3 aan de uitrol van hun gemeente . Onze ambitie met een voorgenomen project ‘Samen Bouwen Aan Inclusie’ is dan ook om deze tevredenheidsscore in Friesland op te krikken naar een ”mooie voldoende”.

In ‘Samen Bouwen Aan Inclusie’ willen we de samenwerking faciliteren tussen gemeente-ambtenaren en ervaringsdeskundigen op concrete focus-onderwerpen. Onderwerpen waarvan de betrokkenen zelf aangeven belang te hebben bij de uitwerking in de context van het VN-verdrag. Die samenwerking overstijgt gemeentegrenzen, zodat ook van elkaars zienswijzen en inspanningen geleerd en geprofiteerd wordt. Zo krijgt een geheel nieuwe wijze van “regionale belangenbehartiging” vorm. Een waarin iedereen die een bijdrage kan leveren aan de oplossing van een vraagstuk een volwaardige plek heeft en niet alleen de “vragers”. Een vorm ook waarin gelijkwaardige uitwisseling van ervaring en kennis tussen burgers met een beperking enerzijds en die van gemeenten anderzijds wordt gestimuleerd en zo samen aan toenemende inclusie wordt gewerkt. Op deze manier wordt effectief invulling gegeven aan het principe ‘Niets over ons, zonder ons’ uit het VN-verdrag.

We houden u op de hoogte
Nico Smits, Jeroen Veltheer, Henk van Rijen

Click to listen highlighted text!